Bedre udnyttelse af grundvand giver billig, b...

Høje Taastrup Fjernvarme er som del af et SCA-projekt de første i Danmark til at kombinere grundvandssænkning med at udnytte de lokale vandressourcer til produktion af fjernvarme. De pumper grundvand op, tager varmen ud ved hjælp af en stor eldreven varmepumpe, leder vandet tilbage i en å og varmen ind i fjernvarmenettet. Det er billigt og bæredygtigt og kommer både fjernvarmeselskabet, kunderne, de lokale beboere og miljøet til gode. Den gode nyhed har været i TV2 Lorry, Sjællandske Medier og kommer snart i Politiken.

Høje Taastrup Fjernvarme har som del af et udviklingsprojekt etableret en 1,5 MW stor varmepumpe, der tager varmen ud af oppumpet grundvand og leder varmen ind i fjernvarmenettet. Processen giver en lokal, billig og bæredygtig varmeproduktion på ca. 10.000 MWh.

Det er første gang i Danmark, at grundvandssænkning kombineres med produktion af fjernvarme, og den bæredygtige varmeproduktion dækker ca. 2 procent af hele Høje Taastrup Kommunes fjernvarmebehov.

”Det betyder, at vi ved at lave billig, bæredygtig fjernvarme fra naturlige og lokale ressourcer ikke behøver at købe samme den mængde varme udefra”, siger direktør for Høje Taastrup Fjernvarme, Astrid Birnbaum.

Varmeproduktionen ved Mølleholmen i Høje Taastrup kan endda vise sig at være endnu mere rentabel. De første ugers test af systemet har vist, at grundvandet ved Mølleholmen ikke er kun er de forventede otte grader varmt, men er hele 12 grader varmt. Måske som følge af årets varme sommer. Det betyder, at der kan hentes endnu mere varme ud af grundvandet end planlagt, i hvert fald i starten.

I første omgang pumper de to boringer ca. en million kubikmeter vand op årligt, som ledes ind i centralens store varmepumpe der kan hive varmen ud af grundvandet, hvorefter det veksles ind på fjernvarmenettet via en varmeveksler, mens det køligere grundvand ledes ud i den nærliggende Mølleåen.

Projektet koster ca. 15 mio. kr. Og fjernvarmeselskabet har allerede gjort plads til endnu en varmepumpe, så pumpekapaciteten kan øges til to-tre millioner kubikmeter vand i alt, hvis det viser sig at være så rentabelt og problemfrit som ventet.

Læs Sjællandske Mediers historie om det banebrydende projekt her

Hurra, vandet forsvinder!

De lokale beboere er også glade. Meget glade endda, for de slipper nu af med vand, der i en årrække har gjort deres kældre så våde, at flere kældre ville stå under vand, hvis husejerne ikke selv pumpede det op.

Boligområdet ligger inden for gåafstand af Tueholmsøen, Store Vejle Å og Vallensbæk Sø, og mange af de ca. 150 huse er bygget på gammel mosejord. Hvilket ikke var et problem, da de blev bygget i 1970’erne.

Dengang var der et stort vandforbrug både hos husholdningerne og i erhvervet og drikkevandsboringerne blev udnyttet maksimalt, så områdets grundvandsniveau var sænket ca. fem meter i forhold til i dag. Så huse og ikke mindst kældrene i området var knastørre dengang, og ingen tænkte på at grundvandssikre kældrene. Hvorfor skulle man det? Vandet stod jo fem meter nede!

I dag er situationen en helt anden. I 1990’erne lukkede HOFOR gradvist drikkevandsboringerne, og samtidig blev klimaet vådere. Grundvandstanden i området steg langsomt, støt og sikkert dernede under jorden, og da den sidste afværgeboring ved Store Vejle Å blev lukket i 2014, steg grundvandet de sidste 25 cm.

”Da den sidste afværgeboring lukkede i 2014, steg grundvandet i området op til det naturlige niveau, som visse steder er cirka 30 cm under græsplæneniveau. Det skabte store problemer for de lokale beboere”, fortæller Arne Larsen, leder af Høje-Taastrup Kommunes Natur- og Miljø afdeling.

Nu oplevede husejerne, at deres huse og især kældre, der i nullerne gradvist havde oplevet større og større fugtproblemer, blev decideret våde. Meget våde. Nogen steder piblede vandet ud af væggen, andre steder sprøjtede vandet ind, som var kælderen pludselig blevet indlemmet i en for længst glemt bæk.

”En enkelt beboer har været så hårdt ramt, at han har installeret solceller på taget, fordi han brugte 30.000 kroner på el om året til at holde pumperne i gang. Der er så meget vand i hans kælder, at det næsten er en hel drikkevandsboring i sig selv”, siger Natur- og Miljøleder Arne Larsen.

Beboerne i området har reageret forskelligt på problemet. Nogen har sløjfet kældrene og fyldt dem op med Leca sten, andre forsøger at holde kældrene tørre med grundvandspumper, men naturens kræfter er svære at bekæmpe. Ikke mindst under de meget våde somre, som der har været flere af de sidste par år.

”Vi installerede for et par år siden regnvandsbassiner til klimasikring i området, og da udgravningerne stod på, var det nødvendigt at grundvandssænke. Det betød, at vandet forsvandt fra kældrene. Vandtrykket i området er så stort, at vandstanden faldt to meter på en time, mens vi grundvandssænkede og gravede bassinerne”, siger Natur- og Miljøleder Arne Larsen.

Desværre vendte vandet lige så hurtigt tilbage, da grundvandssænkningen stoppede, men det utilsigtede forsøg viste, at fjernvarmeselskabets ide om at bruge grundvandet som varmekilde var en rigtig god ide!

Forskere og kommune gør alle glade

I 2015 vedtog byrådet i Høje Taastrup den ambitiøse Energi- og Klimaplan 2020, hvorefter Høje Taastrup Fjernvarme og Høje-Taastrup Kommune indgik partnerskab med DTU i det dansk-svenske projekt Smart Cities Accelerator (SCA), der henvender sig til klimaambitiøse kommuner.

I SCA samarbejder 40 forskere fra danske og svenske universiteter med kommuner og kommunale forsyningsselskaber på begge sider af Øresund om at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi som led i den grønne omstilling. Og ideen med at udnytte grundvandet i Høje Taastrup som lokal varmekilde passede perfekt ind projektet.

”Det er en del af den grønne omstilling af det danske energisystem, at vi bliver bedre til at udnytte lokale ressourcer, herunder varmen i grundvandet”, siger professor Henrik Madsen fra DTU Compute, der er forskningsleder i SCA.

Høje Taastrup Fjernvarme får primært varme fra Avedøreværket og de to affaldsværker Vestforbrændingen og Argo. De centrale kraftvarmeværker har som led i den grønne omstilling udfaset de fossile brændsler til fordel for bæredygtige brændsler som biomasse, og der er også øget fokus på bedre udnyttelse af lokale varmekilder. Lokale varmekilder dækker over udnyttelse af spildvarme fra industrien og fra rensningsanlæg til at varme vand til fjernvarmenettet, og de muligheder eksisterer også i Høje Taastrup.

”Vi har først og fremmest masser af grundvand, så nu pumper vi vandet op, tager varmen ud af det og pumper så vandet ud i Mølleåen”, siger direktør for Høje Taastrup Fjernvarme, Astrid Birnbaum.

”For os er projektet en god businesscase, og ved etablering af projektet får vi samtidig realiseret næsten et års energibesparelser, som vi – i lighed med andre energiselskaber – er pålagt af myndighederne at realisere. Samtidig har det den gode og positive konsekvens, at vi samtidig kan gøre nogle af beboerne i området glade ved at fjerne vandet, og at åen har gavn af det”

Biologer har konkluderet i en rapport, at køligere og mere permanent vandføring giver bedre levevilkår for fisk, vandplanter og bunddyr i Mølleåen. Så projektet har gjort alle glade. Fiskene får det bedre, de lokale beboere får tørrere kældre, og kommunens borgere får grønnere og billigere varme.

Varmeproduktionen ved Mølleholmen blev testet i november/december og gik først rigtig i drift ved årsskiftet. Den officielle indvielse fandt sted i går den 31. januar 2019 med deltagelse af borgmester Michael Ziegler (C) og Nils Olsen, bestyrelsesformand for Høje Taastrup Fjernvarme.

 

Kontakt

Kasper Skovse  

kaspsk@dtu.dk
Involverede partnere
DTU Miljø

Medlem siden January 2017

Kontakt person Luca Vezzaro

luve@env.dtu.dk + 45 45251579
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Medlem siden April 2018

Visit the website
Hvorfor er Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. med I SCA?

Høje Taastrup fjernvarme er med, da vi mener at det er nødvendigt at udvikle os og optimere vores drift og erfaringer med 4. generations fjernvarme og evt. kunne bane vejen for 5. generations fjernvarme. I projektet er der en masse erfaring i form af de andre partnere, som vi kan drage nytte af. Dermed kan vi sammen finde den rigtige vej at gå.

Hvilken rolle spiller Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. i projektet?

Høje Taastrup Fjernvarme er lead på indsatsområde 2, "Integrering af lavtemperatur i byer" og indsatsområde 6, "Samspil mellem energi og vand", hvor vi her bidrager med erfaring, viden med udgangspunkt i konkrete cases i Taastrup.

Hvad forventer Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. at få ud af at være med i projektet?

I indsatsområde 2 : Vi forventer at kunne drage fordel af samarbejdet mellem kræfterne i SCA og forventer at kunne implementere yderligere lavtemperatur områder i vores forsyningsnet. I indsatsområde 6: Sammen finde den mest optimale driftsform, hvor synergien udnyttes til det fulde i forhold til elmarkedet

Kontakt person Uffe Schleiss

Høje-Taastrup Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Høje-Taastrup Municipality med I SCA?

Byrådet vedtog i maj 2015 en ny klimaplan for Høje-Taastrup Kommune - Strategisk Energi- og klimaplan 2020. Visionen er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og på kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 procent om året. Vi er med i SCA for at styrke vores udvikling og anvendelse af relevante værktøjer og samtidig styrker vores samarbejde med centrale aktører på området som medvirker til at vi indfrier vores mål.

Hvilken rolle spiller Høje-Taastrup Municipality i projektet?

Høje-Taastrup Kommune medvirker, sammen med andre projektpartnere, aktivt i udvikling, demonstration og herefter yderligere implementering af konkrete værktøjer og procedure der bidrager til energibesparelser, bedre indeklima, øget anvendelse af vedvarende energi og ikke mindst reduktion af CO2-udledning. Vi får gennem projektet mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier i samarbejde med eksperter fra universiteterne. Dette betyder at vi får tilført ressourcer og kompetencer som vi ikke selv er i besiddelse af og samtidigt bliver attraktive ”demonstrationsområder” for forskningsmiljøet.

Hvad forventer Høje-Taastrup Municipality at få ud af at være med i projektet?

Høje-Taastrup kommune forventer at udviklingen af de konkrete værktøjer og procedure i SCA leder til øget forståelse og medvirken hos kommunens borgere og virksomheder til at fremme den grønne omstilling. Det er samtidig vigtigt at opbygge et netværk med universiteter og samarbejdspartnere der i fremtiden kan indgå i nye projekter og erfaringsudvekslinger. Da projektet er stærkt tværfagligt forventes det også at de interne siloer i Høje-Taastrup kommune bliver udfordret og derigennem åbner op for en mere effektiv organisation.

Kontakt person Marie-Louise Lemgart

marie-louisele@htk.dk + 45 43591000
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/bedre-udnyttelse-af-grundvand-giver-billig-baeredygtig-opvarmning-og-toerre-kaeldre-i-hoeje-taastrup/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler