Partnere

Smart Cities Accelerator (SCA) arbejder for en fossilfri fremtid og for at skabe smarte byer i Øresundsregionen. Vores partnere er ledende videns-institutioner og udvalgte byer, der er gået sammen i et partnerskab med det formål at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer. Vi arbejder for, at byerne i 2050 får 100 % af deres energi fra vedvarende energikilder.

Smart Cities Accelerator

Båstad Municipality

Medlem siden September 2016

Besøg partneres website
Hvorfor er Båstad Municipality med I SCA?

Båstad Kommune deltager i Smart Cities Accelerator fordi klima- og energiproblemerne er vigtige for vores kommune. For at overleve som lille kommune, ønsker vi at være i spidsen indenfor klima, energi og miljømæssig innovation.

Hvilken rolle spiller Båstad Municipality i projektet?

Vi kan bidrage med de oplevelser og udfordringer, der ledsager os som en lille kommune. Vi kan vise fordelene ved at arbejde i et større netværk, og hvordan dette kan føre til fremskridt. I den sammenhæng bidrager vi også til at udvikle vigtige sammenligninger i forhold til en dansk sammenhæng og i forhold til de større svenske kommuner, der er involveret i projektet.

Hvad forventer Båstad Municipality at få ud af at være med i projektet?

Ved at være med i SCA ønsker vi at aktivere en hurtigere udvikling og videns-overførsel. Vi ønsker at samarbejde med de aktører, der ønsker noget på klimaområdet inden for energi og udviklingsområdet.

Kontakt person Carolina Holgersson Ivarsson

Høje-Taastrup Municipality

Medlem siden September 2016

Besøg partneres website
Hvorfor er Høje-Taastrup Municipality med I SCA?

Byrådet vedtog i maj 2015 en ny klimaplan for Høje-Taastrup Kommune - Strategisk Energi- og klimaplan 2020. Visionen er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og på kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 procent om året. Vi er med i SCA for at styrke vores udvikling og anvendelse af relevante værktøjer og samtidig styrker vores samarbejde med centrale aktører på området som medvirker til at vi indfrier vores mål.

Hvilken rolle spiller Høje-Taastrup Municipality i projektet?

Høje-Taastrup Kommune medvirker, sammen med andre projektpartnere, aktivt i udvikling, demonstration og herefter yderligere implementering af konkrete værktøjer og procedure der bidrager til energibesparelser, bedre indeklima, øget anvendelse af vedvarende energi og ikke mindst reduktion af CO2-udledning. Vi får gennem projektet mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier i samarbejde med eksperter fra universiteterne. Dette betyder at vi får tilført ressourcer og kompetencer som vi ikke selv er i besiddelse af og samtidigt bliver attraktive ”demonstrationsområder” for forskningsmiljøet.

Hvad forventer Høje-Taastrup Municipality at få ud af at være med i projektet?

Høje-Taastrup kommune forventer at udviklingen af de konkrete værktøjer og procedure i SCA leder til øget forståelse og medvirken hos kommunens borgere og virksomheder til at fremme den grønne omstilling. Det er samtidig vigtigt at opbygge et netværk med universiteter og samarbejdspartnere der i fremtiden kan indgå i nye projekter og erfaringsudvekslinger. Da projektet er stærkt tværfagligt forventes det også at de interne siloer i Høje-Taastrup kommune bliver udfordret og derigennem åbner op for en mere effektiv organisation.

Kontakt person Marie-Louise Lemgart

marie-louisele@htk.dk + 45 43591000
Copenhagen Municipality

Medlem siden October 2016

Besøg partneres website
Hvorfor er Copenhagen Municipality med I SCA?

København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er en ambitiøs plan, der kræver en langsigtet indsats, men det kan lade sig gøre. En grundsten i klimaplanen er derfor udvikling i samarbejde med erhvervslivet, staten, organisationer og forskningsinstitutioner. Derfor har vi valgt at være med i Smart Cities Accelerator.

Hvilken rolle spiller Copenhagen Municipality i projektet?

I SCA indgår Københavns Kommune i samarbejde med Tåstrup Kommune og i temagruppen Testbeds. Begge områder supplerer Københavns Kommune deltagelse i en række større Smart City-projekter.

Hvad forventer Copenhagen Municipality at få ud af at være med i projektet?

Københavns Kommune forventer at SCA vil bidrage med ny viden og erfaringer inden for indeklima/energioptimering og etablering af energifællesskaber.

Kontakt person Tina Hjøllund

tinahj@tmf.kk.dk + 45 20291408
Lund Municipality

Medlem siden September 2016

Besøg partneres website
Hvorfor er Lund Municipality med I SCA?

Lund ønsker at være i Smart Cities Accelerator for at udveksle erfaringer og teste nye løsninger for at indfri kommunens målsætninger om bæredygtighed.

Hvilken rolle spiller Lund Municipality i projektet?

Lund kommune deltager i flere dele af Smart Cities Accelerator. Kommunen har et ambitiøst arbejde for klima og klimaændringer bæredygtig byudvikling. Der er i Lunds Eko miljøprogram otte prioriterede områder, hvor målet bl.a. er at nå frem til økologisk bæredygtighed i kommunen. Herunder målsætninger inden for energi, klima og bæredygtighed.

Hvad forventer Lund Municipality at få ud af at være med i projektet?

Kommunen arbejder allerede med flere forskellige netværk som bruges til at sprede erfaringer fra projektet lokalt, nationalt og internationalt. Lund er blandt de kommuner i det svenske netværk Klima Kommuner, der har underskrevet EU’s Borgmesteraftale 2030. Vi forventer at kunne udvikle nye samarbejder og sprede viden på tværs af Øresundsregionen.

Kontakt person Jon Andersson

jon.andersson@lund.se + 46 3595000
Malmö Stad

Medlem siden September 2016

Besøg partneres website

Hvilken rolle spiller Malmö Stad i projektet?

As a core-partner of "Smart Cities Accelerator", we contribute to increase the share of renewables in our city through demonstration projects based on the scientific results developed at CITIES Innovation Center.

Kontakt person Emma Rydström Ricci

emma.ricci@malmo.se + 46 040341000
Partnere fra industrien

E.ON

Medlem siden April 2018

Besøg partneres website
Hvorfor er E.ON med I SCA?

E.ON är med i SCA på grund av sin kompetens och erfarenhet i test beds och innovationsarbete kopplat till energi i städer. E.ON bidrar med konkreta arbetsområden för att öka omfattningen av hållbara energilösningar i städer. Arbetet fokuseras geografiskt på Malmö där E.ON har mycket infrastruktur och på det sättet har stor rådighet i att utveckla energisystem och tillgång till mycket data.

Hvilken rolle spiller E.ON i projektet?

E.ONs roll är att verka som energirådgivare, test beds arrangör, förser partnergruppen med data (mätning, info om energiinfrasturktur, m.m.) samt driver innovationsinsatser i Malmö kopplat till värme, kyla och el.

Hvad forventer E.ON at få ud af at være med i projektet?

E.ON förväntar sig värdeskapande och win-win utifrån samarbetet inom partnergruppen. Samarbetet kan antingen vara med kommuner och andra energibolag kring kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte men också med Universiteten kring analyshjälp och forskningsstöd.

Kontakt person Patrik Thuring

Offentlige aktører

Kraftringen

Medlem siden October 2017

Besøg partneres website
Hvorfor er Kraftringen med I SCA?

Projektet är en unik möjlighet för Kraftringen att få samarbeta och byta erfarenheter med projektpartners på båda sidorna sundet och ta del av kunskap från olika vertikala instanser.

Hvilken rolle spiller Kraftringen i projektet?

I SCA är Kraftringen en projektpartner som bidrar med kunskap och erfarenhet till det vertikala insatsområdet 2.

Hvad forventer Kraftringen at få ud af at være med i projektet?

I SCA är vår ambition att tillsammans med fastighetskunder titta på hur vi kan hitta nya lösningar för att optimera framledningstemperaturen i fjärrvärmesystemet för att bli ännu mer energieffektiva även i den befintliga bebyggelsen.

Kontakt person David Edsbäcker

David.Edsbacker@kraftringen.se + 46 724 54 27 55
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Medlem siden April 2018

Besøg partneres website
Hvorfor er Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. med I SCA?

Høje Taastrup fjernvarme er med, da vi mener at det er nødvendigt at udvikle os og optimere vores drift og erfaringer med 4. generations fjernvarme og evt. kunne bane vejen for 5. generations fjernvarme. I projektet er der en masse erfaring i form af de andre partnere, som vi kan drage nytte af. Dermed kan vi sammen finde den rigtige vej at gå.

Hvilken rolle spiller Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. i projektet?

Høje Taastrup Fjernvarme er lead på indsatsområde 2, "Integrering af lavtemperatur i byer" og indsatsområde 6, "Samspil mellem energi og vand", hvor vi her bidrager med erfaring, viden med udgangspunkt i konkrete cases i Taastrup.

Hvad forventer Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. at få ud af at være med i projektet?

I indsatsområde 2 : Vi forventer at kunne drage fordel af samarbejdet mellem kræfterne i SCA og forventer at kunne implementere yderligere lavtemperatur områder i vores forsyningsnet. I indsatsområde 6: Sammen finde den mest optimale driftsform, hvor synergien udnyttes til det fulde i forhold til elmarkedet

Kontakt person Uffe Schleiss

Akademiske institutioner

DTU Byg

Medlem siden October 2016

Besøg partneres website
Hvorfor er DTU Byg med I SCA?

DTU Byg arbejder med udvikling, simulering og demonstration af bygningers termiske og indeklimamæssige egenskaber. Vi ønsker via vores samarbejde med byer og virksomheder i SCA at teste vores viden i praksis og høste konkrete erfaringer vi kan udvikle ny forskning på - og samtidigt anvende i undervisningen af fremtidens kandidater.

Hvilken rolle spiller DTU Byg i projektet?

DTU Byg bidrager med bygningsteknisk viden og erfaring om at optimere indeklima, funktionalitet, energiforbrug og totaløkonomi i bygninger. SCA by og virksomhedspartnerne udnytter konkret denne viden til at teste og igangsætte demonstrationsprojekter, der understøtter et lavere energiforbrug og en højere andel af mere vedvarende energi.

Hvad forventer DTU Byg at få ud af at være med i projektet?

DTU Byg forventer at få konkrete resultater ud af demonstrationsprojekterne vedrørende simulering og demonstration af bygningers termiske og indeklimamæssige egenskaber i Danmark og Sverige, der herefter kan anvendes til at kvalificere DTU Bygs forskning inden for dette område.

Kontakt person Vilhjálmur Nielsen

vini@byg.dtu.dk + 45 45251861
DTU Compute

Medlem siden October 2016

Besøg partneres website

Kontakt person Henrik Madsen

hmad@dtu.dk + 45 45253408
DTU Electrical Engineering

Medlem siden October 2016

Besøg partneres website
Hvorfor er DTU Electrical Engineering med I SCA?

Integration af de eksisterende energi systemer er enorm vigtig når vi i fremtiden skal være afhængig af en vedvarende energi produktion. Samtidig vil vi have energiforbrugeren i centrum for eksempel med mere fokus på deleøkonomi inden for energi.

Hvilken rolle spiller DTU Electrical Engineering i projektet?

Vi vil analysere og demonstrere den virkning udvekslingen af energi og data har på integrationen af vedvarende energi også når det gælder deleøkonomi.

Hvad forventer DTU Electrical Engineering at få ud af at være med i projektet?

Vi forventer at få en endnu større indsigt i, hvordan vores data systemer kan være med til at udvikle fremtidens energi systemer. Derudover vil vi også afprøve og demonstrere nye koncepter inden for eksempelvis peer to peer elmarkeder.

Kontakt person Pierre Pinson

elektro@elektro.dtu.dk + 45 45253541
DTU Management Engineering

Medlem siden September 2013

Besøg partneres website

Kontakt person Per Sievert Nielsen

pernn@dtu.dk + 45 46775289
DTU Miljø

Medlem siden January 2017

Kontakt person Luca Vezzaro

luve@env.dtu.dk + 45 45251579
University of Copenhagen

Medlem siden September 2013

Besøg partneres website
Hvorfor er University of Copenhagen med I SCA?

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, er med i SCA, fordi projektet har betydelig samfundsmæssig relevans, som gør det yderst relevant for KU Jura at være med. Der er aktuelt store udfordringer med reguleringen på energiområdet, hvor energiomstillingen kræver nye tekniske løsninger og derfor også en ny regulering. Der er større behov for at integrere juridiske problemstillinger i en større kontekst, og et tvær-disciplinært projekt som dette imødekommer et sådant krav og ønske.

Hvilken rolle spiller University of Copenhagen i projektet?

KU Jura er lead på indsatsområdet lovgivningsmæssige forhold, hvor Lund Universitet og Malmø kommune også deltager. På den regulatoriske side vil arbejdet identificere rammer for energiforsyning på svensk og dansk side i samarbejde med de deltagende kommuner for herved at afdække de juridiske barrierer og mangler, der findes i regelsystemerne på begge sider af Øresund.

Hvad forventer University of Copenhagen at få ud af at være med i projektet?

Indsatsområdet forventes at medvirke til, at projektet som helhed forøger andelen af anvendt vedvarende energi blandt de deltagende byer i Øresundsregionen. Desuden forventer vi at medvirke til, at skabes flere jobs og større eksportindtægter til Greater Copenhagen og at Greater Copenhagens internationale klimabrand bliver forbedret.

Kontakt person Anita Rønne

anita.ronne@jur.ku.dk + 45 35322626
Lund University

Medlem siden October 2016

Besøg partneres website
Hvorfor er Lund University med I SCA?

Lund Universitet er med i SCA projektet fordi energiforbrug og ændringer i dette ved hjælp af teknikker og adfærdsmæssige ændringer er et område der er placeret i mellem to af de store forskningsområder som gennemføres ved institutionen, herunder fx klimapåvirkning. Vi ser store udfordringer relateret til lovgivning og adfærd når det gælder smarte net og bæredygtige energiløsninger. Vi er også med i SCA, da vi oplever stor interesse fra studerende på Lunds Universitet for at arbejde inden for matematisk modellering og vedvarende energi.

Hvilken rolle spiller Lund University i projektet?

Lunds Universitet kan bl.a. bidrage som støtteforskere i testzoner. Vi er interesseret i, hvordan vi i fremtiden fx kan gemme data, så den valgte teknologi fører til et mere bæredygtigt samfund. Vi ser også på juridiske problemer og adfærdsmæssige problemer.

Hvad forventer Lund University at få ud af at være med i projektet?

Vi ønsker mere viden om hvordan adfærd og regulering påvirker potentialet for intelligente energiløsninger

Kontakt person Carl Dalhammar

info@lu.se + 46 462220000
Malmö University

Medlem siden October 2016

Besøg partneres website
Hvorfor er Malmö University med I SCA?

Malmø Högskolan er med i SCA, da uddannelse og forskning skal være med til at imødekomme de udfordringer, som samfundet står over for. Yderlig skal det stimulerer til livslang læring samt kompetencer til et skiftende samfund. Malmö Universitetsuddannelse, Udvikling og Forskning gennemføres i samarbejde med andre aktører, hvor målet bl.a. er at identificere relevante spørgsmål og bidrage til bæredygtig løsninger.

Hvilken rolle spiller Malmö University i projektet?

i kan bidrage til SCA-projektet med stor viden og erfaring med undervisning og læring om miljø og klimakurser i grundskolen og gymnasiet. Desuden bidrages med faglig udvikling af lærere, læreruddannelse og anden universitetsuddannelse samt forskning indenfor miljø, klima og uddannelse. Malmö Universitet arbejder aktivt med udvikling af studerende, innovativ tænkning om klimaforhold og bæredygtig udvikling i samarbejde med det omgivende samfund.

Hvad forventer Malmö University at få ud af at være med i projektet?

Vi ønsker at øge viden og udbredelse af lokationsbaseret læring om energi, klima og bæredygtig udvikling i energi- og klimasmart skoler i Øresundsregionen.

Kontakt person Kerstin Sonesson

kerstin.sonesson@mah.se + 46 406657000
Nyheder

Kom til SCA-konference 4. februar 2020

Smart Cities Accelerator inviterer til konferencen: Fremtidens energisystem og bæredygtige byer: Gevinster og udfordringer som smart city. Mød kommuner, forsyningsselskaber og forskere, der rykker på den grønne omstilling gennem datadrevne energiløsninger udviklet på tværs af Øresund. Mød også Steen Hildebrandt, fmd. for 2030-Panelet og professor i organisations- og ledelsesteori, og hør ham forklare, hvordan vi skaber systemforandring hos kommuner, virksomheder og borgere for at sikre bæredygtige byer og integration af verdensmålene.