FYSISKE OG VIRTUELLE ENERGILAGRE

Grundliga studier har gjorts kring hur användarmönster för el ser ut för Malmös olika stadsområden. Resultatet visar att mest el används från november till mars, under vardagar och med maximalt uttag på förmiddagen mellan 8-11 och kvällen mellan 16-19. Studien visar också att en hög andel av de överträdelser av abonnemanget som uppstår varar i 1-5 timmar, och att de större överträdelserna (i MW) ofta är korta. Dessa mönstren ger goda förutsättningar för att arbeta med att flytta laster.

En viktig fråga framåt är kraftvärmens roll i elsystemet. Här har en studie i projektet visat att om Malmös kraftvärmeverk inte hade varit i drift så hade antalet årliga överträdelser ökat från 59 till 229. En frågeställning som undersökts under projekttiden var om kraftvärmen skulle kunna ersättas med sol- och vindkraft. Resultatet visade att vid de tidpunkter då de flesta överträdelser sker så är både solinstrålning och vindstyrka låg, och det skulle därför krävas orimligt stora installationer för att ens delvis avhjälpa just det här problemet. Samtidigt är en ökad produktion av el från sol och vind positiv ur andra perspektiv.

Möjligheten att kunna flytta laster och skapa flexibilitet i elsystemet kommer därmed att vara extremt viktig. Olika typer av lösningar för ökad flexibilitet har därför stort fokus framåt.

Fysiske og virtuelle energilagre

LEAD

MEDVERKANDE

Open Innovation: Parking for power

The challenge of the call targeted how cities can introduce a drastically larger number of charging stations for electric cars in new parking garages without causing power shortage in the distribution grid.

One of the main purposes was to consider parking houses for purposes other than just parking and the process resulted in full scale solutions for using these houses as energy hubs.

The call was organized by Smart Cities Accelerator with the following actors as main partners: City of Malmö, E.ON, Parking Malmö and EIT Climate-KIC.

The winning solution “Parkergies” came from Tyréns (Sweden).

rekommendationer

tips 1

Skaffa kunskap om användarna

I en studie undersöktes hur olika användarmönster för el ser ut i Malmö, uppdelat på olika stadsområde, samt hur den aggregerade konsumtionen samspelar med befintligt elabonnemang. Sådana studier ger både god kunskap om användarna och visar på potential för att flytta laster i tid på dygnet

tips 2

Krav på innovativa lösningar

Förnybar elproduktion är positivt ur ett energisystemperspektiv, men är inte tillräckligt för att åtgärda kapacitetsbristen

tips 3

Utveckla lokala lösningar

Olika stadsområden har varierande förutsättningar och användarmönster. Med system som ser till både helhet och delar finns goda förutsättningar för mer hållbara energilösningar