LÆRING

Det horisontella spåret Lärande/Læring i Smart Cities Accelerator har fokuserat på lärande om energi, klimat och hållbar utveckling i skolan. Vår analys visar att läroplanerna i Danmark och Sverige är jämförbara i grundskolan samt att det finns inspirerande metoder och lärandematerial på internet och i böcker för verksamma lärare att använda i klassrummet.

Enligt didaktisk forskning är det viktigt att läraren länkar aktiviteten till läroplanen, konkretiserar och kommunicerar målen med vald lärandeaktivitet med eleverna, samt kopplar till elevernas vardag och framtid.

Smart Cities Accelerator-projektet bidrar med ytterligare lärandeaktiviteter och en mobil plattform, ”Energibussen”. Denna har utrustats med material och laborationer som har producerats utifrån ny kunskap som utvecklats genom projektet. Lärarstudenter vid Malmö universitet har bidragit genom att delta i diskussioner kring utformningen av laborationer och även testat delar av dem.

Handledning för lärandematerialet är tillgängligt via internet. Materialet finns lagrat som öppen källkod (open source) på GitHub under ’GNU General Public License’.

Energibussen har även testats vid skolbesök och event för allmänheten; Folkemødet på Bornholm, Lunds kulturnatt och C40-mötet i Köpenhamn. Fyra skolor i tre kommuner har utrustats med sensorer för inomhusklimat. Vid Borgerskolen har dessa användas i undervisningssammanhang.

Delprojektets aktiviteter och resultat har spridits genom internationella konferenser (NAAEE, IOSTE) och en vetenskaplig artikel om lärande i SCA-projektet är inskickad för publicering.

Læring

LEAD

MEDVERKANDE

rekommendationer

tips 1

Utgå från helheten

Eftersom lärandematerialet om energi bildar en helhet från fysikens principer via det dagliga livet till tankar kring den globala energisituationen så kan det ge en sammanhängande bild. Som skola kan man använda denna helhet eller bara några utvalda experiment

tips 2

Experimentera utomhus

En del av experimenten passar bra utomhus och kan därför användas vid öppna arrangemang

tips 3

Tilldela ansvar

Experiment och undersökningar med hjälp av klimat-sensorn kan föra med sig en delaktighet hos eleverna för sin egen skola och dess miljö