Klimavenlig energiforsyning

Planering av stadsdelar och hållbara energisystem i framtidens smarta städer kräver helhetsperspektiv och större fokus på stadens utmaningar och behov. Det kommer att bli mindre viktigt att optimera stadsdelen och energisystemet ur ett hållbarhetsperspektiv, självförsörjandeperspektiv och/eller ett resiliensperspektiv, fokus behöver istället ligga på hur respektive stadsdel kan utnyttja sina strategiska fördelar på bästa sätt och hur den kan bidra till det som är bäst för hela staden.

Inom temat Klimavenlig energiforsyning utforskades olika perspektiv som kan bidra till att skapa mer hållbara energisystem för framtidens resilienta och hållbara städer och stadsdelar, bland annat genom en open innovation-process, workshops och dialog på tvärs över gränser. De kunskaper och lärdomar som skapats längs vägen visar att utvecklingen av resilienta och hållbara städer kräver en bred ansats med flera tvärsektoriella perspektiv, följande är några exempel:

  • Fokus på institutional learning från stadsdelsprojekt, d.v.s. att jobba i tvärsnitten mellan sociala frågor, miljö och andra sektorer i staden, kan göra arbetet mer effektivt och skapa förutsättningar för nya lösningar. Detta skapar nätverk och viktiga kontaktvägar som är ovärderliga vid oväntade och kritiska händelser.
  • Tillämpning av perspektivet ”Sharing economy” har en stark potential att skapa resiliens och effektiva hållbara lösningar. Malmö stad är redan engagerad i forskning inom detta och det är viktigt att ta in resultaten i arbetet med nya stadsdelar.
  • Att fundera kring stadsdelen inte bara utifrån yta utan även med perspektivet social integration kan tillsammans med involvering av medborgare ge lösningar som i högre grad utgår från faktiska behov. Förutsättningar och behov ändras hela tiden vilket också ställer krav på flexibilitet i designen och skapar möjligheter för anpassning över tid.
  • Perspektiv som cirkulär ekonomi och självförsörjning är centrala för fortsatt utveckling av städer och stadsdelar och skapar möjligheter för nya hållbara lösningar och helhetsgrepp i samarbete mellan olika aktörer, exempelvis samarbete mellan avfalls- och vattenbolag för att fånga energi från avfalls- och avloppsnätet eller test av nya modeller av bostäder med gråvattenrecirkulation som rainwater harvesting och utnyttjande av trädgårdar för odling.
  • Genom en open innovation-process identifierades ett flertal olika lösningar som på stadsdelsnivå kan bidra till en lösning på kapacitetsbristen i elnätet i södra Sverige.
Klimavenlig energiforsyning

LEAD

MEDVERKANDE

Open Innovation: Exploring power peak shaving 

To have sustainable growth new city districts must be planned to meet the both the challenges of today and of tomorrow. The challenge of this call targeted how cities and neighbourhoods can manage an inflexible or insufficient power grid and lack of enough locally produced energy sources. The main aim was to identify various ways to shave power peaks at a local city district level.

The call was organized by Smart Cities Accelerator with the following actors as main partners: City of Malmö, E.ON and EIT Climate-KIC.

The winning solution “FlexPower” came from Power2U AB (Sweden)

rekommendationer

tips 1

Tänk på tvaers

Skapa förutsättningar att arbeta mer effektivt och hitta nya lösningar med utgångspunkt i flera olika perspektiv

tips 2

Delad ekonomi

Tillämpning av perspektivet delad ekonomi har stark potential att skapa resiliens och effektiva hållbara lösningar

tips 3

Social integration

Involvering av medborgare ger lösningar som i högre grad stämmer överens med faktiska behov och öppnar upp för nya tankesätt

Ta del av relevanta artiklar inom området som producerats genom SCA.

Ta del av relevanta rapporter inom området som producerats genom SCA.

VIDEOR

Ta del av relevanta videor inom området som producerats genom SCA.