Integrering af lavtemperatur i fjernvarme

Projektet har utgjorts av en gränsöverskridande projektsammansättning innehållande både forskning och pilotstudier inom området intelligent styrning av fjärrvärme. Den övergripande målsättningen har varit att de framtagna lösningarna skall bidra till ett resurseffektivare fjärrvärmenät med kostnads- och CO2 besparingar som följd.

Genomförda forskningsstudier i detta projekt visar på att det finns en stor potential i att nyttja data från smarta mätare för att optimera driften av fjärrvärmenäten. Exempelvis hade dessa kunnat nyttjas till införandet av lokala temperaturzoner. För de flesta fjärrvärmebolag medför en sänkt fjärrvärmetemperatur stora miljömässiga vinningar i form av ökad resurseffektivitet och minskat behov av fossila bränslen. Hur stor vinningen är beror dels på storleken av temperatursänkningen samt vilken energimix fjärrvärmebolaget nyttjar i sin produktion.

Då resultaten från studierna har publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter och konferenser kommer dessa spela en viktig roll i utvecklingen av nya mjukvaror och tillika det framtida energisystemet. Då merparten av dagens energibolag står inför liknande utmaningar anses replikerbarheten vara stor

Erfarenheterna från demoprojektet kan replikeras på andra fjärrvärmebolag, det skall dock framhävas att varje fjärrvärmenät är unikt: varje verktyg måste anpassas efter det individuella nätet.

LEAD

MEDVERKANDE

Open Innovation Call: Lower forward temperature in district heating 

Her ville vi gerne have løsninger til, hvordan fjernvarmeselskaber kan opnå en lavere fremløbstemperatur, uden at slutbrugerne mærker noget til det. Vi ville samtidigt gerne have løsninger, der giver slutbrugerne incitament til at acceptere lavere temperatur i fjernvarmen.

Normalt kender vi til alle de tekniske løsninger, som de store firmaer har på markedet til sænkning af fremløbstemperaturen i fjernvarmen. Derimod går innovative løsninger fra mindre og ukendte firmaer let under radaren. Så ved at lægge problemløsningen ud i en Open Innovation Call håbede vi at få bud fra firmaer, der greb opgaven anerledes an. Der kom fem forslag til vores konkurrence. De tre forslag var så interessante, at vi inviterede dem med til finalen. Den 1. marts 2019 vandt firmaet Neogrid Technologies vores Open Innovation med firmaets smart control system (Preheat).

Efterfølgende inviterede Kraftringen Sverige Neogrid Technologies og en anden finalist, SAM – støttet af Vinnova, Sverige statslige innovationsfond, til at snakke videre om udviklingsmuligheder. I den fase valgte Kraftringen at gå videre med SAM.

rekommendationer

tips 1

Simuleringar

Skapa först en uppfattning kring vilka kapacitetsbegränsningar som finns i fjärrvärmenätet genom att göra simuleringar

tips 2

Jämför verktyg

Jämför olika digitala driftoptimeringsverktyg som tar hänsyn till aktuella nätförutsättningar och väderprognoser och gör en kravspecifikation som är anpassad efter förutsättningarna i det individuella nätet

tips 3

Skapa ägarskap

Involvera driftavdelningen på ett tidigt stadium for at sikre ejerskab for innovation og projektet