Energifleksible bygninger og områder: Hanne Kokkegård

Lokal fjernvarme på vej til landsby i Høje-Taastrup Kommune

Godt halvdelen af husene i Vridsløsemagle bliver i dag opvarmet med olie- eller pillefyr. Nu får de mulighed for at skifte gratis til nytænkende fjernvarme baseret på en kollektiv jordvarmeløsning.

Publiceret 29.04.2022

Høje-Taastrup Kommune har en klar klimamålsætning: I 2030 er olie og naturgas udfaset i alle ejendomme i kommunen. Nu tilbyder Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) borgerne i landsbyen Vridsløsemagle at blive koblet på en kollektiv varmeforsyning.

Lidt over halvdelen af de godt 100 boliger bliver i dag opvarmet med olie- eller pillefyr, men med etableringen af en lokal kollektiv løsning i landsbyen, forventer man, at området allerede fra begyndelsen af 2023 kan bidrage til den grønne omstilling. Desuden regner man med, at omkring 75 procent af de 110 potentielle varmekunder frem mod 2030 bliver koblet på den lokale fjernvarmeløsning, i takt med at deres varmeløsning skal udskiftes.

Arbejdet med den lokale fjernvarmeløsning indgår som en del af arbejdet i det dansk/svenske energiprojekt Smart Cities Accelerator+ (SCA+), som er støttet af EU’s regionale fond Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. I projektet arbejder partnerne blandt andet med borgerinddragelse i den grønne omstilling og energiplanlægning i byområder.

”Energiomstillingen af vores bygninger og byer er helt afgørende for, at vi kan indfri Parisaftalens mål og holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader. Det er en kæmpeopgave, som kræver, at vi arbejder sammen på tværs af kommuner, sektorer og landegrænser og inspirerer hinanden. Og det er præcis, hvad den nytænkende løsning i Høje-Taastrup Kommune kan gøre,” siger projektleder for SCA+ Nette Kirkegaard Jensen.

Så let som muligt for borgerne

Vridsløsemagle ligger for langt fra det eksisterende fjernvarmenet til at kunne blive koblet på det. I stedet laver man en lokal, kollektiv varmeløsning.

Høje Taastrup Fjernvarme vil levere fjernvarme via et varmeanlæg (varmepumpe) i hver enkelt ejendom. Varmeanlægget er forbundet til et kollektivt ledningsnet (termonet), der udnytter energien i grundvandet fra boringer i området og sender vandet ind via en stikledning til hver ejendom.

Ledningsnettet bliver tilsluttet grundvandsboringerne via en veksler, som overfører energien fra grundvandet til brinen (IPA-sprit – varmetransmissionsvæske) i ledningsnettet. Brinen cirkulerer rundt til forbrugerne via en fælles cirkulationspumpe. Fremløbstemperaturen på brinen er mellem 0 og 10 grader, og varmepumperne i husene opvarmer så fremløbstemperaturen til minimum 60 grader og højst 65 grader.

Hver enkelt varmeanlæg bliver tilsluttet en ny elmåler, og fjernvarmeselskabet afregner elforbruget med et elselskab, mens kunden afregner for fjernvarme med fjernvarmeselskabet ifølge de almindelige fjernvarmetakster og en tillægstarif. Fjernvarmeselskabet ejer, etablerer, drifter og vedligeholder boringer, ledningsnet og varmeanlæg – og tilmed demonterer og fjerner den varmeforsyning som borgerne har i dag.

Høje Taastrup Fjernvarme betaler både etableringen af selve ledningsnettet og forbrugernes stikledninger og varmepumper, hvis forbrugerne tilslutter sig fra start. Ellers skal forbrugeren betale et tilslutningsbidrag. Tanken er, at det skal være så let for borgerne som muligt at være tilsluttet – præcis som hvis der var tale om et almindeligt fjernvarmenet.

”Vi i Høje Taastrup Fjernvarme er glade for at kunne bidrage til opfyldelse af kommunens klimaplan med udfasning af olie- og gasfyr – også når vi er i områder, der ligger for langt væk fra vores fjernvarmenet. Vi ser frem til at forsyne boligejerne i Vridsløsemagle med en kollektiv varmeløsning, der er grøn, nem og til en konkurrencedygtig pris,” siger direktør Astrid Birnbaum.

Anlægget bliver dimensioneret til cirka 585 kW, og forsyningsbehovet anslås til at være 475 kW, så man har en buffer på 20 procent. Desuden vil hver af de individuelle varmepumper have en elpatron, der kan sikre varme i størstedelen af året, hvis det lokale ledningsnet har problemer.

Fjernvarmeprisen falder efter 17 år

Damgaard Rådgivende Ingeniører har sammen med Høje Taastrup Fjernvarme udarbejdet projektforslaget, som Høje-Taastrup Kommunes byråd vedtog i januar.

Lige nu er der ved at blive udarbejdet en miljøundersøgelse (VVM-screening) af, om anlægget kan have skadelig virkning på grundvandet, eftersom man etablerer grundvandsboringer og et lukket ledningsled baseret på IPA-sprit.

I Danmark skal forsyningsselskaber ikke tjene penge. Så når etableringen af anlægget er betalt tilbage i løbet af cirka 17 år, vil prisen falde for alle fjernvarmekunder.  

I slutningen af april har Høje-Taastrup Kommune i øvrigt meddelt, at man speeder op for omstillingen på grund af stigende gaspriser og krigen i Ukraine, så alle med naturgas kan få fjernvarme allerede i 2025.